รมช.มนัญญา ผลักดันจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เน้นย้ำเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัดอุทัยธานี เมืองเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่นำร่องตำบลเกาะเทโพ และพบปะพี่น้องเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะสวรรค์ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายวิรัช ฉายาประเสริฐ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัยและกล่าวกับพี่น้องเกษตรกรว่า เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานราชการต้องขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่สำคัญประชาชนต้องให้ความร่วมมือและร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย รัฐบาลและหน่วยงานราชการจะเป็นฝ่ายจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตเหล่านี้ ทั้งตลาดภายในจังหวัด และตลาดภายนอกเพื่อรองรับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร และได้ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยใช่ระบบกลไกสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมผลผลิต การตลาดผลผลิต และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง สามารถขยายผลไปในทุกอำเภอ และเป็นแบบอย่างการเกษตรปลอดภัยให้กับทุกจังหวัดได้ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ เป็นแหล่งปลูกพืชผักที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี และได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตโดยลดการใช้สารเคมีการเกษตร มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักแต่ละชนิด มีการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัย ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี รวมทั้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และเครือข่ายด้านการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย เข้าไปสนับสนุนด้านการจัดการผลผลิตจนถึงด้านการตลาดพืชผักปลอดภัยทั้งตลาดภายในจังหวัดและตลาดภายนอกที่สามารถรองรับผลผลิตเกษตรจำนวนมาก

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมแปลงทดสอบการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า) ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ของ นางเรณู มั่นวิง ซึ่งแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา 1 ตัว สามารถทำลายไข่แมลงศัตรูพืชได้ 5-10 ฟอง เกษตรกรสามารถใช้ควบคุมไข่แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น หนอนกออ้อย หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบข้าว หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะกะหล่ำ หนอนเจาะใบผัก หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นต้น พร้อมทั้งปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงข้าวโพดเพื่อกำจัดไข่และตัวอ่อนหนอนกระทู้ข้าวโพด แปลงของ นางสาวเสาวลักษณ์ สมะถะธัญกรณ์ ซึ่งแมลงหางหนีบสีน้ำตาล เป็นตัวห้ำที่สามารถควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อ และไข่ของแมลงหลายชนิด สำหรับหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดที่ทำลายอยู่ในลำต้น ซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยสารเคมี แต่แมลงหางหนีบจะเป็นตัวช่วยในการหาและกำจัดหนอนเจาะลำต้นได้ดี