สวพส. จัดกิจรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

World soil day

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีนโยบายที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4,000 กลุ่มบ้าน และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร มีปัญหาความยากจน และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนบนพื้นที่สูง มีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัย และพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีเกษตรกรผู้นำจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยงานร่วมบูรณาการ เข้าร่วมงาน กว่า 200 คน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ การดูแลรักษาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินให้กับเกษตรกร    เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ยังได้รวบรวมกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร อีกมากมาย อาทิ

  1. นิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด“ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
  2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดการทรัพยากรดินและเทคโนโลยีการเกษตร”
  4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการจัดทรัพยากรดินและการเกษตร
  5. เสวนาหัวข้อ“วิถีเกษตรไทย เพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”วันที่ 6 ธันวาคม 2562