ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมศักยภาพการทำงานบุคลากรด้านดิจิตอล

ในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่ระบบอัจฉริยะหรือ Artificial Intelligence (AI) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านดิจิตอลในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialog flow” ขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialog flow” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องดิจิตอลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน สามารถสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialog flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการทำงานได้ต่อไป และเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในยุคดิจิตอลให้แก่บุคลากรในองค์กร

Chatbot หรือแอปพลิเคชั่นช่วยในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ ถูกนำมาใช้ในด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ กำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการประหยัดงบประมาณขององค์กรในด้านบุคลากรที่ใช้หุ่นยนต์ (AI) ช่วยตอบคำถามแทนมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้งานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ LINE มีความคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่าระบบ Chatbot จะพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้มีจะมีเครื่องมือและระบบต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบ Chatbot อยู่มากมาย แต่การสร้าง Chatbot เพื่อใช้งานจริงเชิงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นผู้สร้างต้องมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบอย่างลึกซึ้ง เนื่องจาก Chatbot ไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างอัจฉริยะนั้น เต็มไปด้วยความรู้อีกมากมาย ระบบ Chatbot จึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที ผู้สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เราสามารถโต้ตอบ (AI Chatbot) ต้องวิเคราะห์และเตรียมข้อมูลทั้งการสร้างข้อคำถาม (Text) และเสียง (Voice) การเลือกแพล็ตฟอร์มที่ใช้พัฒนา และข้อมูลเสริมที่เหมาะสมกับธุรกิจให้มากที่สุด หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โดยใช้เครื่องมือ Dialog flow ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มกลางในการสร้าง AI Chatbot ของ Google ที่ใช้ Machine Learning ร่วมกับภาษาเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น Node.js และ Python โดยผู้จัดโครงการในครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot ด้วย Dialog flow ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป