วว. ศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ อำเภอเมือง และอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกร” ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาการถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมี นางสาวสกุณา สาระนันท์ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ นายสนธยา ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย และได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมากเม่า ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังได้ศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ พื้นที่สวนสมุนไพร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ นาย  สายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว.ในฐานะอนุกรรมาธิการ ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ใน  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอเมือง และอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร