มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งมอบ “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมขยายผลส่งมอบอาคารครบ 21 แห่งทั่วประเทศในปี 2563

10 ธันวาคม 2562 – อุดรธานี : มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS) จัดทำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและภูมิทัศน์ให้เป็นอาคารพักคอยญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาล พร้อมส่งมอบอาคารพักคอยญาติ “เรือนสุขใจ” ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอาคารพักคอยญาติอีก 3 แห่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะทยอยส่งมอบให้ครบ 21 แห่งทั่วทุกภูมิภาคภายในปี 2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า “พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับสั่งว่า พวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขอให้ระลึกเสมอว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากเจตนาอันปรารถนาดีของประชาชนทั่วประเทศที่เขาอยากเห็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้บริการกับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะมุ่งไปที่การรักษาคนจนเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนจน เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็สำนึกถึงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพยายามทำก็คือ อยากให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข ความสุขทั้งหมอและพยาบาลด้วย ความสุขทั้งหมอและคนไข้ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้ามูลนิธิเอสซีจีสามารถเข้าไปเพิ่มความสุขตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล”

ด้าน นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงการดำเนินการโครงการนี้ว่า “ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมุ่งหวังและตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณโรงพยาบาลให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความป่วยไข้ทางกาย แต่ให้เป็นพื้นที่สร้างความสุข เพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคน สำหรับอาคารพักคอยญาติ เรือนสุขใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นี้ ได้เริ่มจากทีมวิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากบุคลากรและผู้รับบริการของโรงพยาบาลถึงความต้องการในการปรับปรุงโรงพยาบาล ทำ Work shop สอบถามความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล สำรวจพื้นที่สภาพแวดล้อมโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน สังเกตการณ์การใช้งานของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ จนทำให้เกิดการทำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design) และหน่วยงาน CCS ได้เริ่มก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในการก่อสร้าง ทำให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง และตรวจสอบความผิดพลาดผ่านโมเดลก่อนการลงมือก่อสร้างอาคารจริง เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีในพื้นที่มาร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างอีกด้วย

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่ง กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เครือข่ายจิตอาสาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ อาคาร “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอาคาร “ลานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว ขยายผลการดำเนินงานต่อจนครบทั้ง 21 โรงพยาบาลทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป