กระบี่จัดงาน วันดินโลก World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save Our Future” มีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหมอดินอาสาและ เกษตรกร เข้าร่วมในพิธีโดยมี นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ในนามผู้แทนคณะทำงานจัดงานวันดินโลก กล่าวรายงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จุดเริ่มต้นของ “วันดินโลก 5 ธันวาคม” เริ่มขึ้นเมื่อปี 2545 ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดินมาจัดแสดง ทำให้ประเทศสมาชิก IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิดที่จะเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดิน ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันดินโลกตรงกับ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกโดยทั่วกัน เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2562 สถานี7พัฒนาที่ดินกระบี่ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดแสดงในวันนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้เรื่องวันดินโลก โดยจะเน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้

ส่วนที่ 2 กิจกรรมด้านวิชาการ ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ     ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร นิทรรศการวิชาการ และการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินให้คงความสมบูรณ์ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย นายประสิทธิ์ แสงภักดี กล่าว