วว.จับมือ กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ…เสริมศักยภาพการแข่งขัน

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม สนองตอบความต้องการของตลาดในระดับประเทศ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี