ธ.ก.ส. เปิดตัว QR ทำ D ระบบอิสลาม

ธ.ก.ส. เปิดตัว QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม เพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคให้แก่มัสยิด องค์กรสาธารณกุศลในศาสนาอิสลาม และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคด้วยการสแกน QR Payment แทนเงินสด โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร ธนาคาร หน่วยงานรับบริจาค และผู้บริจาค ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ขณะที่หน่วยรับบริจาคลดขั้นตอนการออกหลักฐานการบริจาค และยังมีสิทธิได้รับทุนเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) ณ มัสยิดบางอ้อ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายนิพัฒน์  เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม” และแนะนำกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. โดยมีผู้แทนคณะกรรมการมัสยิดจากจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และจากพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการบริจาคให้สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)จากเดิมที่ใช้เงินสดบริจาคเพื่อทำบุญให้กับสถานศึกษา โรงพยาบาล ศาสนสถาน และองค์กรการกุศลต่างๆ มาเป็นการบริจาคผ่านการสแกน QR Payment ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ภายใต้ชื่อ “QR ธรรม D” ซึ่งได้เปิดตัวไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการเข้าร่วมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. จึงได้ต่อยอดช่องทางดังกล่าวเพื่อรองรับการบริการทางการเงินในระบบอิสลาม เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีทางเลือกในการใช้บริการตามหลักศาสนา ภายใต้ชื่อ QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม”

QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม นับเป็นช่องทางในการโอนเงินที่มีความสะดวก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร ธนาคาร หน่วยรับบริจาค และผู้บริจาค ทำให้ผู้บริจาคได้รับประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถลดหย่อนภาษีและได้รับคืนภาษีรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่าน www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านหน่วยรับบริจาคลดขั้นตอนในการออกหลักฐานการบริจาค การเก็บรักษาหลักฐาน ที่สำคัญคือ สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการการเงิน ส่งผลให้ผู้บริจาคมีความเชื่อมั่นในการบริจาค

นอกจากนี้ หน่วยงานรับบริจาคที่สมัครใช้บริการ QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม กับ ธ.ก.ส. ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ (วะดีอะห์) อีกด้วย เพียงฝากเงินทุก 2,000 บาท และฝาก ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบปีบัญชีของธนาคาร (เดือนเมษายนของปีนั้น ๆ ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป) ได้รับ 1 สิทธิ์ ในการได้รับทุนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือพิธีอุมเราะห์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยทุนที่ได้รับสามารถส่งมอบให้แก่กันได้และไม่ถูกตัดสิทธิ์หากผู้ได้รับรางวัลไม่สะดวกที่จะเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดโดยธนาคารมีการมอบทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของมัสยิดบางอ้อ เป็นมัสยิดที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเป็นมัสยิดที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของมุสลิมทั่วประเทศ ถือเป็นหน่วยงานความร่วมมือสำคัญในการเป็นต้นแบบ QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม ให้กับ ธ.ก.ส. โดยมัสยิดบางอ้อได้จัดทำ QR Payment รองรับการบริจาค 2 QR คือ “กองทุนซะกาต” และ “การบริจาคอื่นๆ” ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะมีการขยายผลการบริการ QR ทำ D (e-Donation) ระบบอิสลาม ไปยังมัสยิด องค์กรสาธารณกุศลทั่วประเทศต่อไป