เกษตรพังงา แนะเกษตรกรดูแลพืชในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืช

คุณสมชาย  บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวแนะนำเกษตรกรว่า ในช่วงหน้าแล้ง ขอให้เฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในสวนและจากสาเหตุภัยแล้ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้ ส่งผลทำให้การติดดอกออกผลลดลง ทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำ เสียหาย หรืออาจทำให้ต้นพืชตายได้ จึงแนะนำวิธีการป้องกันความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้

 

  1. ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงหน้าแล้ง หากมีความจำเป็น

ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ

  1. กรณีในสวนไม้ผล ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากจะทำให้หญ้าตาย ดินแห้ง ขาดความ

ชุ่มชื้น ส่งผลให้ระบบรากพืชเสียหาย ไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเมื่อหญ้าตาย เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สวนได้อีกด้วย

  1. ควรกำจัดวัชพืชในสวนโดยวิธีการตัดหญ้า ถางหญ้า แล้วนำเศษวัชพืชไปคลุมโคนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ เป็นการรักษาความชื้นและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักต่อไป
  2. ไม่ควรไถพรวนดินในสวน หรือแปลงพืช เพราะเป็นการทำลายระบบรากพืช ทำลายระบบนิเวศ ทำให้ดินสูญเสียความชื้น และควรทำแนวป้องกันไฟไหม้สวนด้วย

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ 0 7648 1467  และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ