3 ทศวรรษ ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

3 ทศวรรษ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จะเป็นเป็นประธานในพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562 ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 3 ทศวรรษ ให้กับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) และอีก 45 โรงเรียน โดยนายสมบูรณ์ ธรรมลังการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียน โดยมี นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย

ซีพีเอฟ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มาตั้งแต่ปี 2532 มีเป้าหมายเพื่อร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กเและเยาวชนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร จนถึงปี 2562 มีจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 824 แห่ง ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนมากกว่า 150,000 คน