สศก. ผนึกทุกหน่วย เข้ม ตรวจลักลอบนำเข้ากระเทียม จัดทัพสแกนทุกพื้นที่แหล่งผลิตกระเทียมชายแดน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้ากระเทียมในปี 2563 (ปีเพาะปลูก 2562/63) คาดว่า จะมีเนื้อที่ปลูกกระเทียม 80,254 ไร่ ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคากระเทียมไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น พืชผัก ในขณะที่คาดว่าจะมีผลผลิต 85,285 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 1,026 กิโลกรัม เป็น 1,063 กิโลกรัม ทำให้ผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ขณะนี้ เกษตรกรบางพื้นที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม โดยผลผลิตประมาณร้อยละ 94 จะกระจุกตัวออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ส่งผลให้ราคาของผลผลิตมีความผันผวน กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรได้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการสินค้ากระเทียมในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยเบื้องต้น ขอความร่วมมือและแจ้งไปยังกรมศุลกากร ดำเนินมาตรการเข้มงวด ตรวจจับการลักลอบนำเข้ากระเทียมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมประเมินราคานำเข้าเพื่อเสียภาษีให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบสต๊อกของผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้มีการกักตุนสินค้าเก็งกำไร และดำเนินมาตรการกระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตกระจุกตัว รวมทั้งประสานห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยสถาบันเกษตรกรในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ขบวนการสหกรณ์ในการรักษาเสถียรภาพราคา โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อช่วยระบายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม สศก. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม และสำรวจสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง โดยทางกรมศุลกากร จะคุมเข้มการลักลอบนำเข้าที่บริเวณชายแดน รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย จะเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงผลผลิตกระจุกตัว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากระเทียมต่อไป