จ.กระบี่ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ /โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่   มี นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายณพรวิศิษฐ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) บริษัทคูโบต้ามิตรแท้กระบี่ สาขาเหนือคลองคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 300 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการปอระชาชนในวันนี้ รวมกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และเป็นการสืบสานและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และออกให้บริการพี่น้องประชาชนทุกเดือน นำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่อำเภอ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภาครัฐจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการ เพื่อเติมเต็มการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากนั้น ประธานเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการการออกร้านของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน สำหรับการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งต่อไป วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่