เกษตรฯ จัดงาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต ปี 2563

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร จัดงาน Field Day ตลอดปี 2563 เชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ฟรี!!!

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรจึงได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรตลอดปี 2563 โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร และเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ได้วิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

 

สำหรับแผนการเปิดงาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     มีดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 2562  ที่ผ่านมา สินค้าหลัก : มะพร้าว ณ ศพก.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ครั้ง   ที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 2563 สินค้าหลัก : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศพก.ปง จ.พะเยา โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค. 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.ละงู จ.สตูล โดยอธิบดีกรมการข้าว ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ม.ค. 2563 สินค้าหลัก : จิ้งหรีด ณ ศพก.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ม.ค. 2563 สินค้าหลัก : พริกไทย ณ ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่พริกไทย อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 7 ก.พ. 2563 สินค้าหลัก : ไร่นาสวนผสม ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก อ.แก้งคล้อ จ.ชัยภูมิ โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ก.พ. 2563 สินค้าหลัก : มะม่วงหิมพานต์ ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ก.พ. 2563 สินค้าหลัก : ไม้ดอก ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ก.พ. 2563 สินค้าหลัก : ลำไย ณ ศูนย์ ศพก.ขยายตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 10 วันที่ 12 มี.ค. 2563 สินค้าหลัก : มะม่วง ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยอธิบดีกรมประมง ครั้งที่ 11 วันที่ 12 มี.ค. 2563 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ ศพก.เครือข่ายมันสำปะหลัง ม.8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยเลขาธิการ มกอช. ครั้งที่ 12 วันที่ 20 มี.ค. 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศูนย์เครือข่ายนาแปลงใหญ่ ปี 2559 อ.เมือง จ.ยโสธร โดยเลขาธิการ สศก . ครั้งที่ 13 วันที่ 22 เม.ย. 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 14 วันที่ 7 พ.ค. 2563 สินค้าหลัก : ผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรง ณ วสช.เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 15 วันที่ 10 พ.ค. 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 14 พ.ค. 2563 สินค้าหลัก : อ้อย ณ ศพก.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 17 วันที่ 21 พ.ค. 2563 สินค้าหลัก : พืชผัก/เกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.2 ต.ลำภี  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 18 วันที่ 22 พ.ค. 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน และครั้งที่ 19 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ ศพก.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field Day แต่ละพื้นที่โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ต่างๆ ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานซึ่งเน้นเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งต่อความสุขให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 นี้