เปิดสถานที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี กล่าวว่าโครงการสร้างประติมากรรม และงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนบทบาท ในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีเป้าหมาย คือการสร้างผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น และในวันนี้รู้สึกยินดีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้ และมีความประสงค์ที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้ใช้พื้นที่นี้ ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และอยากพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ไว้ต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเยือนจังหวัดสงขลา ในเทศกาลต่างๆ ปัจจุบันต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน และเป็นรายได้หลักของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใดสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ (Tourism for All) และหากได้บัณฑิตที่จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยตรงมาช่วยกันพัฒนางานบริการต่างๆ เหล่านี้ ก็จะสามารถสร้างมูลค่าให้การท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษาในฐานะผู้ผลิตกำลังคน นอกจากผลิตกำลังคนด้านการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถร่วมมือผู้ใช้บัณฑิต คือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการผลิตกำลังคน พร้อมๆ กับทำการวิจัยเพื่อพัฒนาตลอดจนสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนระบบท่องเที่ยวตามแนวโน้มของผู้รับบริการ หรือ “นักท่องเที่ยว” ในอนาคต

 

และได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า ผมขอขอบคุณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานครั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วนงานหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะแบบสตรีทอาร์ต แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดสงขลา และสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ โดยการเน้นนำส่งภาพลักษณ์เชิงคุณค่า สู่ความประทับใจของนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ “ความเป็นจังหวัดสงขลา” และจัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดสงขลา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเยือนจังหวัดสงขลาและ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง กล่าวว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้าง รายได้เข้าประเทศ เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทางจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดและประเทศ  โดยประติมากรรมดังกล่าว ตั้งอยู่ชายหาดชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย สงขลา