รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี’63 มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้ พร้อมติดตามและประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ได้แถลงข่าวใหญ่ “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกรครบทุกมิติ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data) และศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation center: AIC) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมไปถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ สศก. แจ้งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อเร่งจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการขับเคลื่อนงานสำคัญใน ปี 2563 โดยเร็วที่สุด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกษตรกรและประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ในทุกช่องทางสื่อสาร แบบเชิงรุก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้องติดตามสถานการณ์ และสรุปความเสียหายจากสถานกรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยรวบรวมมาตรการช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำปศุสัตว์ หรือ การปล่อยปลาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นอาหารในการบริโภค

ทั้งนี้ สศก. จะเร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในมกราคมนี้ และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง สศก. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ภัยแล้ง ที่มีผลต่อภาคเกษตร เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งการเร่งจัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural Big Data Center : NABC) นอกจากนี้ สศก. พร้อมเดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกด้าน กับทุกหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่า ปี 2563 ภาคการเกษตรของไทยจะยังเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ แม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก