วว. เชิญร่วมกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ ผ่าน 2 กิจกรรมสันทนาการด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สถานีสีเขียว : วว. ชวนเด็กไทยร่วมใจรักษ์โลก ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ของ กระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี และถนนพระราม 6 พบกับกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ “BCG” โดยเฉพาะเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวข้องที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ อาทิ การจัดการขยะชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการระบายสีถุงผ้ารักษ์โลก ซึ่งน้องๆ จะได้ฝึกพัฒนาการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริง และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจาก วว.

กิจกรรมที่ 2 สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) และศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดยเด็กๆผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เปิดโลกทัศน์กับความหลากหลายของพรรณพืชนานาชนิด รวมทั้งเรียนรู้วงจรชีวิตของแมลง ฝูงตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ กิจกรรมวาดภาพฝาผนัง พร้อมนี้ วว. ยังจะแจกต้นไม้ฟรี! ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมกับทางสถานีฯ คนละ 1 ต้น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสีเขียว อนุรักษ์      สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป