ธ.ก.ส. ร่วม สถาบันภาษา จุฬาฯ เพิ่มทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร

ธ.ก.ส. ร่วม สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวนกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

วันนี้ (10 มกราคม 2563) ณ ห้องเธียร์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนโครงการโรงเรียนธนาคาร” ระหว่าง นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมนำสื่อภาษาอังกฤษไปเผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนโครงการโรงเรียนธนาคารผ่านการจัดกิจกรรมหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ ธ.ก.ส.

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการ ทางการเงินที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,330 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 800,000 ราย ยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จัดส่งให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย โดยร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการผลิตสื่อ การเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคารทั่วประเทศ โดยในชุดแรกจะเป็นสื่อการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็ก และในอนาคตจะต่อยอดไปสู่หัวข้อการเรียนอื่นๆ ต่อไป