วช. นำวิจัยและนวัตกรรมเสริมศักยภาพสินค้า GI สับปะรดห้วยมุ่น แบบครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ นำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาสับปะรดห้วยมุ่น ที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยกระดับการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยียืดอายุวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และการจัดจำหน่าย เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลห้วยมุ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการของ “โครงการการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ : การผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร” โดยมี ดร. กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการร่วมนำเสนอ ณ สถานผู้ประกอบการ ต. ผาจุก จ. อุตรดิตถ์ ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาให้มีศูนย์วิจัยชุมชน การสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชน และการวางแผนการตลาด ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่นที่นำมาเพิ่มมูลค่า นำมาจากผลิตผลทางการเกษตรที่ตกเกรดที่มีปริมาณหลายพันตันในรอบการปลูก สามารถพัฒนาและผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แผนงานโครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม Research and Innovation Utilization for Community