“ฉัตรชัย”เผยปริมาณน้ำในอ่างเก็บอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 34 แห่ง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้ในปีนี้ 21,019 ล้านลูกบาศ์กเมตร (ลบ.ม.) มากกว่าปี 2559 รวม 7,984 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวม 47,483 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของความจุอ่างฯ รวมกันทั้งหมด และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46% ของความจุอ่างฯรวมกัน มากกว่าปี 2559 รวม 8,762 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศ จำนวน 17,661 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันใช้น้ำไปแล้ว 11,714 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66% ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่วางไว้ ด้านการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีการทำนาปรังไปแล้ว 7.28 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 3.28 ล้านไร่

นอกจากนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการวางแผนใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวม 5,950 ล้านลบ.ม. โดยสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน 3,754 ล้าน ลบ.ม. การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีการเพาะปลูกในลุ่มน้ำจ้าพระยาทั้งสิ้น 5.30 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 2.63 ล้านไร่ ปัจจุบันใช้น้ำไปแล้ว 4,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71% ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่วางไว้ มากกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน 185 ล้าน ลบ.ม. จึงคาดการณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จะมีปริมาณน้ำคงเหลือใน 4 เขื่อนหลักใช้การได้ประมาณ 4,463 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ประมาณ 700 ล้าน ลบ.ม.