อ.ส.ค. เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ “เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2563” โชว์ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมนมไทย

อ.ส.ค. เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี   2563  อย่างยิ่งใหญ่  ชูแนวคิด  “รักนม รักฟาร์ม   สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม  และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่  เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ” โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 ม.ค.-9 ก.พ. 63 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร จัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นงานประจำปี ที่ อ.ส.ค. จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ปีนี้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ สัมมนาวิชาการ, นิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร,  การสาธิตและการจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรมโคนมโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน, บู๊ธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสชาติใหม่ๆ, การประกวดแข่งขันโคนมประเภทต่างๆ, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรประเภทต่างๆ, สัมผัสบรรยากาศฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค, เปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค, ชมสาธิตการรีดนมโค และการทำปุ๋ยนมสดจากผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พลาดไม่ได้กับงาน Thai-Denmark  Milksic  Festival ครั้งที่ 3 จัดขึ้นใน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พบปะกับศิลปินต่างๆ มากมาย เป็นต้น

ในวันที่ 29  มกราคม 2563 ชาวโคนมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานอีกด้วย

“โคนมอาชีพพระราชทาน เป็นอาชีพอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะทำให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้านการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทย ได้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายแก่ อ.ส.ค. มาโดยตลอด เน้นตอกย้ำสร้างการรับรู้ในการบริโภคนมเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาดื่มนมกันมากขึ้น จาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 นอกจากการบริโภคนมคุณภาพดีที่ได้มาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ ด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางภาคการเกษตร ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย” นางสาวมนัญญา กล่าว

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ ซึ่งสำคัญยิ่งต่ออาชีพและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย อ.ส.ค.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย รักการดื่มนมมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ที่ได้จากเกษตรกร นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยแล้ว ยังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงในการประกอบอาชีพโคนมอีกด้วย

อ.ส.ค. มุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศไทย ถือเป็นพันธกิจหลักของ อ.ส.ค. ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 ปัจจุบัน อ.ส.ค อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้แผนวิสาหกิจ 5 ปี (2560-2564) มุ่งส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบและหาช่องทางขายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน เน้นวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกให้มีความมั่นคงและเติบโตในอาชีพการเลี้ยงโคนม

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้จัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร พร้อมเปิดหลักสูตร“ห้องเรียนศาสตร์พระราชา”ที่มุ่งให้ความรู้เรื่องการผลิตโคนมเพื่อส่งเสริมให้มีการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่สนใจ เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงการผลิต การแปรรูปภายใต้เทคโนโยลีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยแก่เกษตรกรไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนสืบไป