ตรุษจีนนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ชวนผู้บริโภคเลือกสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

วันที่ 23 ม.ค.63 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญรอด พัฒนไพศาล รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ สำหรับนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตสะพานใหม่ กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัย ด้านอาหารมาตลอดตั้งแต่การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การรับรองสถานที่รวบรวมไข่และปัจจุบันได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าไปยังการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ นั่นก็คือโครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน และสามารถสอบย้อนกลับได้ โดยทางกรมปศุสัตว์มีความมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง คือ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และไข่สด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดมากกว่า 6,000 แห่ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อไปว่า เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์เป็นกรณีพิเศษ มีการตรวจสอบเนื้อสัตว์ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารตกค้างต่างๆ เช่น สารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) นอกจากนี้ในส่วนโรคระบาดสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์สู่คน (Zoonosis) เช่น โรคไข้หวัดนก นั้น กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในสัตว์ปีก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการค้นหาและควบคุมโรค โดยมีมาตรการเข้มงวดในการ เฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วย/ตาย การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าในเทศกาลตรุษจีนปี 2563 นี้ สินค้าปศุสัตว์นั้นปลอดภัย โดยผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความความปลอดภัยสำหรับการบริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถือเป็นการยกกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งระบบ