มนัญญา มอบนโยบายสหกรณ์จังหวัด เน้นเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่สหกรณ์จังหวัดใหม่และผู้ตรวจราชการกรม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้กำลังใจและเน้นย้ำให้ปฏิบัติราชการด้วยความเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานต่างๆ ของสหกรณ์ไปพร้อมกับการบริการพี่น้องประชาชน โดยการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ซึ่งการสื่อสาร การหารือและพูดคุยกันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งได้ให้แนวทางในการควบคุมการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และมาตรฐาน ISO ในโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งระบบการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

“เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สหกรณ์แต่ละจังหวัดทำหน้าที่ดูแลเกษตรกรในพื้นที่ และช่วยกันนำลูกหลานเกษตรกร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาต่อยอด สืบสานงานด้านการเกษตรและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน อยากให้ข้าราชการทุกคนเข้าไปช่วยส่งเสริมเกษตรกร เพราะเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุด และโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านก็จะช่วยสืบสานต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยากให้ทุกคนทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ขอเน้นย้ำเรื่องนี้ให้มั่นคง และสิ่งใดที่สหกรณ์ยังขาดอยู่ ก็ขอให้ส่งเสริมสหกรณ์นั้นๆ ให้สมบูรณ์ ฝากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ทำงานไปด้วยกัน เพื่อลดความผิดพลาด และต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบนโยบายในการทำงาน ว่า อยากให้สหกรณ์จังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในด้านตัวองค์กร การบริหารบุคลากร และงบประมาณ ศึกษาให้เข้าใจ ถ่องแท้ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อเกิดปัญหา ต้องกล้าเผชิญ และมีการไตร่ตรอง คิดให้รอบคอบก่อนจะดำเนินการสิ่งใด กรมพร้อมจะเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่เสมอ และร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาในสหกรณ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป