ปราจีนบุรี เปิดเวทีเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหวังลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแต่ละศูนย์ การสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของพืชหลักแต่ละชนิด และหาแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้เครือข่ายสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนและนำไปสู่ชุมชนมีความสุข มีรายได้เพิ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อต่อยอดการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ระดมความคิดจากผู้แทนหลายๆ ศูนย์ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการให้การดำเนินกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเกิดการขยายผลออกไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น

การจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่กำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีสร้างเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลที่รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอนาดี จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดตรวจสอบ NPK ในดิน ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งสบก ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งเพื่อลดการเผา และเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Kick Off รณรงค์สร้างวินัยหยุดเผาในไร่นาลดฝุ่น PM 2.5 ที่ จ.นครปฐม
บทความถัดไปอธิบดีตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน