อ.ต.ก. จัดงาน “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว”

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว” เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมให้ตลาดน้ำ อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่รวบรวมสินค้าเกษตรตามฤดูกาล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าศิลปหัตถกรรม อาหารคาว – หวาน อาหารท้องถิ่นตามวิถีชีวิตคนไทยดั้งเดิม

โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกรมคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

กิจกรรมงาน “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว” ภายในงานพบกับ มหกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคา 89 บาท/ชั่วโมง (โดยจัดวันละ 3 รอบ)