มกอช. ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง จ.ราชบุรี ต้นแบบโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด มาตรฐาน GMP

มกอช. ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด สู่มาตรฐาน GMP ดันผลผลิตสับปะรดขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMP ในพื้นที่แปลงใหญ่ (สับปะรด) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ดร.จูอะดี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ให้ความสำคัญต่อเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ


ทั้งนี้ โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกร มาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สามารถผลิตภายในโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด อย่างปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

มกอช. ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สด เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา มกอช. ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” เพื่อการให้ความรู้ และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและพัฒนาสถานที่ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ถือเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” พร้อมพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด สู่มามาตรฐาน GMP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ได้บริโภคสับปะรดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ด้านนางสาวกชกร เกิดโภคา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 26 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสับปะรด รวม 1,000 ไร่ มีผลผลิต 100 ตันต่อเดือน โดยมีห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปวางขาย ในตราสินค้า สับปะรดแม่อ้อยถิ่น โดยผลสด จำหน่ายที่ บิ๊กซี และ แม็คโคร ทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำสับปะรด สับปะรดหยี จำหน่ายที่ เดอะมอลล์ บิ๊กซี และสยามพารากอน

สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่ออำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี มีคุณลักษณะเฉพาะรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อละเอียดหนานิ่ม ซึ่งเป็นผลผลิตได้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” เนื่องจากเห็นว่ามาตรฐาน GMP มีความสำคัญ และประโยชน์อย่างมาก คือ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆ ล็อตการผลิต ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิต

“ปัจจุบัน กลุ่มฯ ได้รับการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP คาดว่าจะได้ใบรับรองประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้”ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าว