มนัญญา จับมือ อย. ลงพื้นที่ตลาดไท เยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ พร้อมผลักดันเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไม้นำเข้า และเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตลาดไท ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจสอบตลาดผลไม้นานาชาติ และรับชมการเก็บตัวอย่างผลไม้เพื่อตรวจหายาฆ่าแมลงด้วยชุดตรวจสอบอย่างง่าย (Test Kit) และตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อน (Contamination Laboratory)

จากนั้น เข้าเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ตลาดไทได้ริเริ่มโครงการตลาดไทซีเล็ค (Talaad Thai Select) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกและผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกลางสินค้าเกษตรและได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ สินค้าภายในโครงการประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ ได้เริ่มต้นโครงการด้วยพืชผักก่อนโดยใช้ชื่อโครงการ “ผักร่วมใจ” ผักปลอดภัย

ทั้งนี้ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 89 กลุ่มเกษตรกร จาก 30 จังหวัด ผลิตผักผลไม้ปลอดภัย และนำมาจำหน่ายในโครงการ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีผลผลิตที่นำมาจำหน่ายในโครงการมากถึง 131 ชนิด มีปริมาณเฉลี่ย 102 ตัน ต่อวัน ปริมาณเฉลี่ยทั้งปี 22,467 ตัน มูลค่า 674 ล้านบาท ทั้งยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต (Gap, Thai Gap, Organic Thailand หรือมาตรฐานอื่นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ) มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ พร้อมทั้งมีการขนส่งที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงผู้ซื้อผักปลอดภัยกับเกษตรกร ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ และนำผู้ซื้อเข้าสู่ตลาด สร้างโอกาสการจับคู่การค้า (Matching) ให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้ออีกด้วย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวง สนับสนุนให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการหารือในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารตลาดไท พร้อมเตรียมและจัดสรรพื้นที่รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นฐานการกระจายสินค้าที่ใหญ่และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งจะใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการ และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมมาขาย ขณะนี้มีร้านค้าสหกรณ์จาก 44 จังหวัด 98 แห่งทั่วประเทศซึ่งมีระบบการจัดการที่ดี ต้องการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ และยังเป็นการรองรับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ประมาณเกือบ 8,000 คน ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ถือเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความมั่นคง นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพในราคายุติธรรม ในส่วนของการตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลไม้นำเข้า เมื่อทราบผลจะมีการรายงานผลตรวจให้ทราบต่อไป