กยท. ลงนาม MOU โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ร่วม มอ. และจังหวัดสงขลา ยึดหลักมาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ลงนามความร่วมมือในโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล ร่วมกับจังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม สำหรับการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างหลักเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Steward Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราทุกประเภท ทั้งไม้ยางพารา น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และอื่นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเป้าหมาย ในการดำเนินการร่วมกันในปี 2563 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน FSC ทั้งประเภท FM (มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน) และ CoC (มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์) รวมทั้งสิ้น 38,000 ไร่