มทร.สุวรรณภูมิ ฝึกนักศึกษาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรฟรีแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนในชนบทให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการให้บริการทางวิชาการด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดเป็นคาราวานออกให้บริการทางวิชาการเคลื่อนที่ภายใต้ชื่อโครงการ “พระดาบสสัญจร” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยให้บริการ จำนวน  2 เดือน ต่อครั้ง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง รวมทั้งการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งบริจาครถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการที่ยากไร้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการสร้างคุณประโยชน์ ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า คณะได้จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น ภายใต้โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เล็ก ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในชุมชนต่างๆ ได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันให้สามารถใช้งานได้ดี และทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรเบื้องต้น

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และผลิตรถเข็นสำหรับคนพิการเพื่อบริจาคให้กับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งละ 5 คัน ให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชนต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ ให้บริการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องยนต์การเกษตรเบื้องต้น และให้บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี กับประชาชนที่มาร่วมโครงการพระดาบสสัญจร