ปีนี้อากาศดี ไม้ผลติดดอกมาก ดันผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออกรอบ 2 เพิ่มขึ้นที่ 1.05 ล้านตัน

เงาะ

 

นางอัญชนา ตราโช

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด) ปี 2563 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2563) โดย สศก. ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม จำนวน 1,053,016 ตัน เพิ่มขึ้นจากผลพยากรณ์ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 18.78 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีความหนาวเย็นไม่มาก และหนาวเย็นนาน มีฝนตกเหมาะสมกับช่วงระยะการออกดอก ส่งผลให้การติดดอกออกช่อของผลผลิตได้ดี ออกดอกได้เต็มต้น ประกอบราคา  ผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านมาจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษามากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลทุกชนิดมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น

มังคุด
ทุเรียน

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด พบว่า ทุเรียน เพิ่มมากขึ้นที่สุดร้อยละ 21 รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในขณะนี้ ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 92 ซึ่งผลผลิตที่ติดในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก คือ พันธุ์กระดุมและหมอนทอง บางส่วนจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ถึงปลายกรกฏาคม ส่วนผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเมษายนและกลางพฤษภาคม เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 97 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวมากในช่วงพฤษภาคม มังคุด ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 87 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะดอกกลมถึงดอกบาน เริ่มติดผลเล็กได้บ้าง ทั้งนี้ สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จะออกชุกช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นมิถุนายน ส่วน ลองกอง ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 33 ออกดอกได้ตลอดทั้งปีซึ่งในช่วงต้นปีปริมาณฝนลดลง ทำให้ต้นลองกองเริ่มใบสลด สามารถออกดอกได้มากขึ้น และการพัฒนาช่อดอกยืดยาวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ลองกอง

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงการเจริญเติบโตของผลก่อนการเก็บเกี่ยว อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของไม้ผล อย่างไรก็ตาม ชาวสวนในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ จะเตรียมการลงทุนขุดบ่อสระและต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำมากักเก็บน้ำไว้ให้พอใช้ในสวน โดย สศท.6 ได้กำหนดแผนการติดตามสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะประชุมคณะทำงานสำรวจฯ เพื่อสรุปข้อมูลเอกภาพของไม้ผลตะวันออก ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออกเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. (038) 352-435 หรือ                            อี-เมล [email protected]