สกลนครถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตพริกปลอดภัย จากงานวิจัยสู่เกษตรกร” เผยวิธีการใหม่ผลผลิตเพิ่ม 9.7 เปอร์เซ็นต์

อำเภอกุสุมาลย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตพริกปลอดภัย จากงานวิจัยสู่เกษตรกร” พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณบ้านกุดฮู หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

นายจำลอง ถกรัมย์ ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่การผลิตพริกปลอดภัย จากงานวิจัยสู่เกษตร มี นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร กล่าวรายงาน และ นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ นายก อบต.โพธิไพศาล กล่าวรายงานให้ข้อมูลความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ โดยการจัดงานดังกล่าว มีเกษตรกรผู้ปลูกพริกในตำบลโพธิไพศาล จำนวน 80 ราย และชาวบ้านประชาชนที่สนใจกว่า 50 คน มาร่วมงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการทดสอบการผลิตพริกขี้หนูผลใหญ่เพื่อเพิ่มคุณภาพในพื้นที่นาดอน จังหวัดสกลนคร ช่วง ปี 2559-2563 มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 12 ราย พบว่า ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ผลผลิตพริกเพิ่มขึ้นกว่าวิธีเดิมของเกษตรกร ร้อยละ 9.7 ผลผลิตเฉลี่ย 2,288 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.4 ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน หลังจากนั้นได้มีการมอบมาตรฐานรับรองแหล่งผลิต จีเอพี พืช จำนวน 12 ราย