ธ.ก.ส. เตือนระวังอย่าหลงเชื่อหลอกโอนเงินเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจชุมชนสร้างไทย

นายสมเกียรติ กิมาวหา

ธ.ก.ส. เตือนเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ระวังการแอบอ้างให้โอนเงินเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจชุมชนสร้างไทย ย้ำโครงการนี้เป็นการค้นหาและเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพมาพัฒนายกระดับและต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน ซึ่งต้องเกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการบูรณการกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สามารถติดต่อกับพนักงานของ ธ.ก.ส. โดยตรงที่สาขาใกล้บ้าน ย้ำ! ไม่ได้มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใด

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการในฐานะโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลการชักชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจชุมชนสร้างไทย และให้โอนเงินเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น ธ.ก.ส.ขอแจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ หรือโอนเงินไปให้เด็ดขาด

ทั้งนี้ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรูปแบบการดำเนินงาน เริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน ทั้งด้านอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ การผลิต รวบรวม แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน และการตลาด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของชุมชนเป็นหลักและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและงบประมาณในการเข้ามาช่วยพัฒนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร Smart Farmer และ SMAEs ที่เป็นหัวขบวน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย รายละเอียดของโครงการต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center (02) 555-0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเห็นการกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าว ธนาคารจะดําเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป