เกษตรฯ ชู Eat Thai First  อาหารไทยยืนหนึ่ง ร่วมรณรงค์อุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบส่งออกจากไวรัสโคโรนา

ผัก ผลไม้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ได้แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และยังขยายการระบาดไปยังประเทศต่างๆ นั้น ได้ส่งผลกระทบระยะสั้นต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนลดลง โดยเฉพาะผัก และ   ผลไม้ อาทิ กล้วยหอม ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ และหากสถานการณ์การระบาดเพิ่มระดับความรุนแรงและยาวนาน อาจยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นต่อการส่งออก เนื่องจากไทยมีการส่ง    ผลไม้ไปจีนมากถึง ร้อยละ 80

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนและรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร ตามนโยบายเกษตร/อาหารไทยยืนหนึ่ง (Eat Thai First) รวมทั้งส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ในประเทศซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำในช่วงสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยร่วมกันด้วยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน สนับสนุนผัก ผลไม้ไทย บริการตามสถานที่ต่างๆ อาทิ เสิร์ฟให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาล อาหารสำหรับเด็กในโรงเรียน จำหน่ายในร้านอาหาร รีสอร์ต โรงแรม  และเสิร์ฟบริการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือซื้อเป็นของฝาก เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริการจัดเสิร์ฟผลไม้ไทยในงานประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ ร่วมกันแล้ว

เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันสินค้าผัก ผลไม้ไทย มีให้เลือกหลากหลายทั้งสินค้า GAP เกษตรอินทรีย์  สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ซึ่งราคาไม่แพง และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่างๆ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุขภาพร่างกายเป็นอย่างดี และนอกจากกลุ่มผัก ผลไม้แล้ว ไทยยังเป็นครัวของโลกด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ด้วยมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ทั้งเนื้อไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อเป็ด และไข่สด และสินค้า ผลิตภัณฑ์ประมงอีกมากมายที่ได้คุณภาพ โอกาสนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย และทุกภาคส่วนร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย เพื่อก้าวสู่อาหารไทยยืนหนึ่ง หรือ Eat Thai First ไปด้วยกัน