รมช.มนัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด จังหวัดขอนแก่น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร โดยมี นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ รวมทั้งรับฟังความเป็นมาและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ได้แก่ การขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำ และการขุดบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าไปสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 458 ราย และเป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ ซึ่งสหกรณ์ได้รับการกำกับดูแล และสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด ได้ รับเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในโครงการพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก สหกรณ์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1,000,000 บาท มีสมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการ 33 ราย และยังได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ในระยะที่ 1 จำนวน 750,000 บาท มีสมาชิกที่ขุดเจาะบ่อบาดาล 10 ราย และขุดสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย จากการประเมินผลโครงการพบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจ และได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างแหล่งน้ำเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกได้ตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี จึงได้รวมกลุ่ม ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดประชารัฐของชุมชน และตลาดของชุมชนอื่น

ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 2. จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 3. รับฝากเงินจากสมาชิก และ 4. รวบรวมผลผลิต ให้บริการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก การส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกษตรกร สหกรณ์มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยแยกเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด ดังนี้ 1. กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัยใช้อินทรีย์หนองแซง มีสมาชิก 45 คน ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งขายไปยังโรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด และจำหน่ายในตลาดของชุมชน 2. กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ มีสมาชิก 35 คน ร่วมกันทำข้าวกล้องอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในร้านค้าชุมชน 3. กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ มีสมาชิก 50 คน เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่ายลูกโค สำหรับสมาชิกรายอื่นที่สนใจนำไปเลี้ยง และจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจลูกโค 4. กลุ่มแปรรูปสมุนไพร มีสมาชิก 23 คน ร่วมกันแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ สบู่สมุนไพร และลูกประคบ เป็นต้น และจำหน่ายในร้านค้าชุมชน ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น 5. กลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มทอผ้า และกลุ่มไข่เค็ม มีสมาชิกรวม 15 คน ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังได้ อุปโภค บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมี

ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ได้มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ และให้สหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป