ประกาศเตือน ฉบับสุดท้าย “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 16 เตือนภัยลักษณะอากาศ เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุวาพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้สภาวะความแปรปรวนของอากาศลดลง และมีอากาศร้อนเข้ามาแทนที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนกลับสู่สภาวะอากาศของฤดูร้อนปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา