วว.ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเศษอาหาร

 

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดร. เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส วว. ร่วมต้อนรับ ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการคัดแยกขยะชุมชนของ วว. ในอาคารคัดแยกขยะชุมชน ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีศักยภาพคัดแยกขยะชุมชนปริมาณ 40 ตัน ต่อวัน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล จัดการขยะเก่า/ขยะใหม่ เพื่อสร้างรายได้และเกิดการจ้างงาน ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะพร้อมระบบดับกลิ่นขยะ ระบบล้างถุงพลาสติก ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติกโดยระบบ NIR และ Vision พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอัดถัง (CBG) รวมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมจาก วว. ได้แก่ ชอล์คไล่มด…จากเปลือกไข่ซึ่งจัดเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งไม่มีมูลค่า วว. พัฒนาเป็นชอล์กที่สามารถสร้างรายได้ชิ้นละ 15-20 บาท ต่อแท่ง เมื่อหมดความจำเป็นจากการใช้งาน สามารถนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินที่เป็นกรด โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีเพื่อปรับสภาพดินที่เป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์ การผลิตก๊าซชีวภาพ…นวัตกรรมที่นำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) สามารถนำหุงต้มได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงค่าความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านความร้อน ไฟฟ้า และการอัดไบโอมีเทนที่ใช้งานกับรถยนต์ เป็นต้น ณ ชุมชนหมู่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี (เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)ว