เกษตรกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ อำเภอเกาะลันตา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน มีนายศักดา สีแดง ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะลันตา กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน นางศุภร อ้อยบงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะลันตา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการทำการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่ถูกต้องในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงไปสู่การตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น การเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ ถ้าเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรได้เข้าถึงและนำไปใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

นางศุภร อ้อยบงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะลันตา กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา ได้คัดเลือกจุดถ่ายการทอดปลูกแตงโมหลังสอด 1 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของ นายสวาส แข็งแรง เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งศูนย์นี้มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกแตงโม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 เทคนิคการปลูกแตงโม

สถานีที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และการวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม

สถานีที่ 3 การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

สถานีที่ 4 รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย และการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช

สถานีที่ 5 มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยยึดหลักพอเพียง ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงาน ประมาณ 160 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากในอำเภอเกาะลันตา หน่วยงานปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร