มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 25621

อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดผงสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย ประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา