วว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Shared service เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Shared service วว. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งจะเป็นต้นแบบของครัวชุมชน นวัตอัตลักษณ์โดย วว. แชร์ ใช้ ทุกคนได้ประโยชน์ และวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia จังหวัดน่าน ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นแบบของระบบสกัดต้นแบบ นับเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทั้งส่งเสริมแนวคิดโครงการครัวชุมชนฯ ที่มุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ วว. ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชนแบ่งปันอุปกรณ์ แบ่งปันความรู้ สร้างความยั่งยืนของชุมชน สังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดน่าน