ร้อนแห้งแล้งต่อเนื่องระวังไรแดงระบาดในมันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลัง เมื่อโตเต็มวัย

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งยาวนานและมีลมพัดแรงอย่างนี้ อาจเกิดการระบาดของไรแดงในมันสำปะหลังได้ ไรแดงเป็นแมลงปากดูดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ตัวเมียขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ได้รวดเร็ว วงจรชีวิตสั้นวางไข่ได้เป็นฟองเดี่ยว ปกติไรแดงจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว

ไรแดงที่ทำลายมันสำปะหลังมี 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใต้ใบจากส่วนล่างและขยายปริมาณขึ้นส่วนยอด และ ไรแดงมันสำปะหลัง จะดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบจากส่วนยอดและขยายปริมาณลงสู่ใบส่วนล่าง ทำให้ตาลีบ ใบเหลืองขีด ม้วนงอ และร่วง ทำให้มันสำปะหลังที่ต้นยังเล็กอยู่ตายได้ ส่วนต้นใหญ่สร้างหัวได้ลดลง

นายมานพ จอมปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า ขอให้ชาวไร่อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า ด้วงปีกสั้น ไรตัวห้ำ หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน สำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังสัปดาห์ละครั้ง หากพบให้เก็บไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก หรือใช้เคมีอามีทราช 20% อีซี ฉีดพ่นจุดที่พบการระบาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน