รพ.ชลประทาน ลงพื้นที่ให้ความรู้เยาวชน จ.สระแก้ว สร้างหมอจิ๋วเพื่อดูแลผู้สูงอายุ รองรับไทยในยุคสังคมผู้สูงอายุ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วจัดอบรมโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ภายในงานมีเยาวชน   จิตอาสาหมอจิ๋วเข้าร่วมอบรม 90 คน จากตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอวัฒนานคร, ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ, ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง

นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมว่า เยาวชนทุกคน       เป็นกำลังสำคัญของการช่วยดูแลสุขอนามัยของคนในครอบครัว เด็กๆ ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย  และการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วในพื้นที่อรัญประเทศ  ดังนั้นเด็กๆ ต้องมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  พาหะนำโรค  อาการ  วิธีป้องกัน  และการดูแลรักษาเบื้องต้น การอบรมในครั้งนี้เป็นขุมทรัพย์ความรู้ที่ดีเพราะมีทั้งนักสาธารณสุข พยาบาล และแพทย์ มาให้ความรู้และฝึกสอนเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติและเกิดความตระหนักรู้ในการนำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตจริง

นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ในฐานะประธานในพิธี เผยว่า จิตอาสาหมอจิ๋วที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะเป็นแกนนำในครอบครัวด้านสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากร  แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นหลักมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง เป็นต้น จากผลการสำรวจสุขภาพของคนไทยโดยการตรวจร่างกายพบว่า ประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรังหรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเรื้องรังนั้นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าวมักนำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุดทำให้มีภาวะพึ่งพิงในการดำรงชีวิตและต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว ดังนั้นเยาวชนหรือหมอจิ๋วจึงเป็นกำลังสำคัญของการเริ่มต้นการมีสุขอนามัยที่ดีของครอบครัว

นางลาวัลย์  ดีช่วย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง กล่าวว่า  จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2558-2559 พบว่า ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ และตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มีความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ ดังนี้ ต้องการโครงการสานสายใยใส่ใจดูแลสุขภาพ, การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน, การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ, การมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง, และโครงการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว โรงพยาบาลชลประทานจึงได้จัดทำโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยจิตอาสาหมอจิ๋ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อบต.หนองสังข์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อบต.หนองแวง เป็นปีที่ 2 แล้ว และในปีนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมากฝ้าย มาร่วมด้วย โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการดูแลสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยการดึงลูกหลานที่มีอายุตั้งแต่ 9-14 ปี มาเป็นสื่อกลางและแกนนำระหว่างครอบครัวและชุมชน การผลิตและพัฒนาจิตอาสาหมอจิ๋วให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและความสามารถในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ สัญญาณชีพและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ กิจกรรมฐานความรู้ 6 ฐาน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคไข้เลือดออกและโรคซิกก้า โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาหารผู้สูงอายุ  และการออกกำลังกาย)  และหลังจากการอบรมในครั้งนี้แล้วทีมงานผู้จัดโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบและติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุย สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในชุมชน และในอนาคตอาจจะมีการขยายผลไปสู่การส่งเสริมสุขอนามัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป