รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายสกล ก้อนเมฆ ประธานกรรมการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงาน ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นได้เยี่ยมชมบู๊ธแสดงสินค้าที่สหกรณ์นำมาจัดแสดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลส่งเสริม เช่น นมอัดเม็ดรสทุเรียน รสหวาน นมอินทรีย์ออร์แกนนิก ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และผลิตภัณฑ์นมกล่อง เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก่สมาชิกสหกรณ์โคนม รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ถึงปัญหาต้นทุนการผลิตในส่วนของอาหารสัตว์ประเภทหยาบ คือ หญ้าและใบข้าวโพด ที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงหน้าแล้ง พร้อมทั้งได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกผักปลอดภัย ทำเกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด เป็นสหกรณ์โคนมแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2524 มีทุนดำเนินงานกว่า 22 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน มีศูนย์รับน้ำนมดิบ จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์รับน้ำนมดิบปราณบุรี 2. ศูนย์รับน้ำนมดิบกุยบุรี ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้น มี 4 ด้าน ได้แก่ 1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 111,482,984.55 บาท โดยเปิดรับสองช่วงเวลาในแต่ละวัน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนเพี่อรักษาคุณภาพน้ำนมดิบก่อนจำหน่ายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อสค.ภาคใต้ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และบริษัทเอกชน โดยมีเกณฑ์ราคารับซื้อตามระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดขึ้น โดยจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกๆ 15 วัน ราคาประกันการรับซื้อกิโลกรัมละ 17.40 บาท เพิ่มและลดตามคุณภาพน้ำนมดิบ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิก จำนวน 54,755,641.20 บาท ประกอบด้วยอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับสัตว์ เครื่องมือ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค มาบริการจำหน่ายให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม อีกทั้งให้บริการขนส่งปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ไปยังฟาร์มของสมาชิกอีกด้วย สำหรับการชำระเงินสหกรณ์จะหักชำระจากรายได้ค่าน้ำนมที่จำหน่ายให้กับสหกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไปจะจำหน่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้น 3. ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ระยะฉุกเฉิน เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง และเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ตามระเบียบสหกรณ์ สำหรับการรับชำระเงินกู้สหกรณ์ จะหักจากรายได้น้ำนมดิบ กำหนดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ตามสัญญาเงินกู้ประเภทนั้น มีลูกหนี้เงินกู้ 14,000,907.02 บาท 4. ธุรกิจรับฝาก สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก โดยกำหนดระเบียบเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งกำหนดอยู่ในแผนการระดมทุนของสหกรณ์ โดยรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกโดยสามารถถอนออกได้ทุกวันทำการของสหกรณ์ สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์หรือธนาคาร จึงกำหนดให้ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหากถอนเกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยสมาชิกสามารถนำสมุดเงินฝากมาดำเนินการที่สหกรณ์ ได้ทุกวันทำการ และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจำหน่ายน้ำนมดิบ จำนวน 3 แห่ง คือ 1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง