45 ปี ส.ป.ก. “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” โดยตลอดระยะเวลา 45 ปี  ส.ป.ก. ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เริ่มจากพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนพืชพรรณต่างๆ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกิน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน มีความรักหวงแหนผืนแผ่นดินไว้จนชั่วลูกหลาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์พร้อมพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงเป็นงานสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและปากท้องของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขต ส.ป.ก. ซึ่งตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้บูรณาการการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยยึดมั่นและน้อมนำพระบรมราโชบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา     ส.ป.ก. ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามเจตนารมณ์และปณิธานในการก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้วจำนวน 36.2 ล้านไร่ คิดเป็นเกษตรกร 2.9 ล้านราย ทั้งยังได้สนองนโยบายรัฐบาลในการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใน 8 จังหวัด จำนวน 21 พื้นที่เนื้อที่ 20,541 ไร่ จัดให้เกษตรกร 1,490 ราย ภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ 13 แห่ง โดย ส.ป.ก. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม และการดำรงชีพของเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคง

โอกาสนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรายภาค ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : วนเกษตร ภูมินิเวศสู่ความยั่งยืน, ภาคใต้ : เขา ป่า นา เล, ภาคอีสาน : เศรษฐกิจดีมีมาตรฐานอินทรีย์ และภาคกลาง : ธุรกิจชุมชน จัดแสดงภายใต้แนวคิด “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” และมีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ มากกว่า 300 รายการ อาทิ พืชผักและผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารปรุงสุก เครื่องดื่ม สมุนไพรผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลานโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Workshop ต่างๆ และยังสามารถชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ได้อีกด้วย