เกษตรฯ หนุนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล

สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยคัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี โดยกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อให้สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกเข้มแข็ง จนสามารถเป็นที่พึ่งพาและเป็นฐานการขับเคลื่อนให้การพัฒนาทุเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ

อีกทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเกษตรกรในการเป็นสื่อกลางประสานงานกับภาครัฐสำหรับให้การสนับสนุนการบริหารจัดทุเรียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดการสวน การจัดการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรียน การจัดการตลาดที่สามารถกำหนดราคาได้อย่างยุติธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันผลผลิตสู่กระบวนการแปรรูปให้มากขึ้น และการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนสมาชิกให้มีความรู้และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่สอดคล้องและเท่าเทียม

ดังนั้น เพื่อการพัฒนาวงการทุเรียนของภาคตะวันออกให้ก้าวเดินอย่างเข้มแข็ง เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกได้จัดงาน “Durain to Go” by ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ อาคารขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ทั้งนี้ ภาคตะวันออก นับเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ และขึ้นชื่อในเรื่องของความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งความเข้มของรสชาติ และออกสู่ตลาดก่อนภาคอื่นๆ ของประเทศไทย จึงเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออกมีมากกว่า 700,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตมีมากกว่า 500,000 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกส่วนใหญ่ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กันค่อนข้างมาก ทั้งเป็นผู้ชำนาญการด้านการปลูกทุเรียน ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ ๆ ยังขาดความรู้ในการจัดการสวนทุเรียนให้มีคุณภาพ ดังนั้น กิจกรรมการขับเคลื่อนทั้งกระบวนการผลิต ในครั้งนี้ จึงช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

การจัดงาน “Durain to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาพันธ์ฯ และภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทั้งเป็นการเปิดตัวสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างเครือข่ายขยายจำนวนสมาชิกฯ ในการขับเคลื่อนอย่างมั่นคงต่อไป

กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย การเปิดตัวสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทุเรียนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเสวนาเรื่อง “ผ่าทางตัน ดับปัญหาทุเรียนอ่อน” และ “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” จากผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนเกษตรกรจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน และผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียน พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร การรับสมัครสมาชิกและเครือข่ายสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก

ที่สำคัญอีกประการและถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ คือ การลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลง “ไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ” โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กับ ประธานสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และผู้แทนประกอบการแผงค้าปลีก โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งหมดนี้ คือหนี่งก้าวสำคัญของการพัฒนาทุเรียนไทย ที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพอย่างแท้จริง…