มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดขอนแก่น พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ดันส่งออกตลาดต่างประเทศ

สถานการณ์การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด มัญจาคีรี และบ้านไผ่ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558จนถึง ปัจจุบันมีพื้นที่ จำนวน 2,863 ไร่ สมาชิกแปลงใหญ่ 1,543 ราย โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมจากการปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง เป็นการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เนื่องจากสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว ทนโรคและแมลง และสามารถตอบสนองต่อการบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้เป็นอย่างดี

จากการติดตามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า ต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของเกษตรกรแปลงใหญ่ เฉลี่ย 14,632 บาท ต่อไร่ (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว) ราคาต้นพันธุ์เสียบยอดอยู่ที่ 40-50 บาท นิยมปลูกช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวในฤดูช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และบางส่วนเก็บเกี่ยวนอกฤดูช่วงเดือนสิงหาคม-มีนาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 737.50 กิโลกรัม ต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 35.20 บาท ต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 11,328 บาท ต่อไร่

ด้านการตลาด ผลผลิตร้อยละ 55 จำหน่ายในประเทศ โดยมีพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นมารับซื้อที่สวน เพื่อส่งขายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง ส่วนผลผลิตร้อยละ 45 ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศยุโรป โดยผ่านบริษัทผู้ส่งออก 7 บริษัท (บริษัท สยามเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด, บริษัท พีแอนด์เอฟเทคโน จำกัด, บริษัท อร่อยฟาร์ม จำกัด, บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด, บริษัท ซีพีสตาร์เลนส์ จำกัด, บริษัท สวิฟท์ จำกัด และบริษัท อินฟินิทฟรุ๊ต จำกัด)

นอกจากนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดขอนแก่น ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2558 รางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตปี 2561 รางวัลชมเชยการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี 2561 และได้รับมาตรฐานรับรอง GAP จึงเป็นเครื่องการันตี และสร้างความมั่นใจกับผู้ค้าและผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น มีการสนับสนุนเกษตรกร ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเป็นไม้ผล การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์มากขึ้น อีกทั้ง ยังมีการสนับสนุนโรงคัดเกรดมะม่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด

ซึ่งแนวโน้มในอนาคตจะมีการเพิ่มตลาดส่งออกต่างประเทศ เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคแอนแทรกโนสที่เกิดในช่วงอากาศร้อนชื้น อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ โดยเฉพาะมะม่วงที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวและเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต

หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร. (043) 261-513 หรืออีเมล [email protected] หรือสามารถขอคำปรึกษา นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทร. (089) 623-4020