อำเภอคลองท่อม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองท่อมใต้

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 โดยมี นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม พบปะพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน และ นายบุญลือ นกแก้ว เกษตรอำเภอคลองท่อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองท่อมใต้ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการทำการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด มีการพัฒนาให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ของอำเภอ ดังนั้น การเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ ถ้าเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรได้เข้าถึงและนำไปใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสังคมก็จะมีแต่ความสุข

นายบุญลือ นกแก้ว เกษตรอำเภอคลองท่อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้สืบเนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยได้เข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นปีเพาะปลูก ดังนั้น เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสอดคล้องกับการผลิตสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้

อำเภอคลองท่อมได้คัดเลือกพื้นที่ของ นายบุญถิ่น สุทธินนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ (ศพก.เครือข่าย) มีเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องปาล์มน้ำมัน รวมถึงการทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานีจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีจำนวน 5 สถานีเรียนรู้ ดังนี้
สถานีที่ 1 การจัดการศัตรูปาล์มน้ำมัน
สถานีที่ 2 การสร้างรายได้เสริม
สถานีที่ 3 การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานีที่ 4 การจัดทำบัญชีฟาร์ม
สถานีที่ 5 การจัดการดินปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงองค์ความรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองท่อม และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 150 คน