สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะบทบาทในการนำข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจึงได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพิ่มเติมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ กำหนดกระบวนการทำงานและช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม-ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจากทุกอำเภอของจังหวัดพังงา จำนวน 70 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวม 85 คน

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0 7648 1467  และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ