CPF มอบประกาศนียบัตร โครงการสหกิจศึกษา

CPF มอบประกาศนียบัตร

นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา 16 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษา” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารสัตว์บก ได้เข้าฝึกงานจริงในศูนย์วิจัย 4 แห่งของบริษัทฯ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยมี ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) ประธานโครงการฯ ร่วมด้วย ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ