ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมปรับตัวสู่วิกฤต COVID – 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563 ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 และการปรับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน