กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญของฝาก หวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อการส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยการขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาท ต่อกิโลกรัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า 2-3 แห่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีลดค่าขนส่งข้ามจังหวัด และได้เสนอโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” เพื่อเป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออกส่งให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้เปิดขายสินค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็นของขวัญของฝาก เป็นต้น

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติรายสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุด ปี 2561 รายงานว่า พื้นที่ปลูกมะม่วงของประเทศไทยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.97 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัม ต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 5.42 บาท ต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 29.75 บาท ต่อกิโลกรัม ฤดูการผลิตมะม่วง ปริมาณการส่งออก 117,472 ตัน มูลค่าส่งออก 4,385 ล้านบาท และข้อมูลการส่งออกมะม่วงสดอบไอน้ำไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 12,136.70 ตัน มูลค่า 1,261.70 ล้านบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตมะม่วง (เมษายน-มิถุนายน) ส่งออกได้ปริมาณ 6,327 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มูลค่า 613.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.63 โดยมีโรงอบไอน้ำที่รองรับได้จำนวน 7 โรง สำหรับข้อมูลส่งออก ปี 2563 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ส่งออกได้ปริมาณ 1,901.82 ตัน มูลค่า 168.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตัน) และ 4.83 (ปี 2562 มูลค่า 161.12 ล้านบาท) ตามลำดับ

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยมีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยราคามะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอยู่ที่ 17 บาท ต่อกิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท ต่อกิโลกรัม ฟ้าลั่น 5 บาท ต่อกิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท ต่อกิโลกรัม มหาชนก 12 บาท ต่อกิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นต้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีมะม่วงแปลงใหญ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่คาดว่าผลผลิตจะล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โทร. (081) 918-4368 และแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โทร. (087) 931-5730 ขอนแก่น จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทร. (089) 623-4020 และแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร. (082) 303-5470 กาฬสินธุ์ จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร. (094) 259-8282, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. (080) 766-2040, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. (096) 140-0193, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. (085) 746-2015 อุดรธานี จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร. (091) 868-3355, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โทร. (090) 028-3920, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โทร. (088) 308-9366, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโสมเยี่ย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โทร. (061) 203-7437 และภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โทร. (087) 785-2850, แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โทร. (082) 403-7716, แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โทร. (081) 038-8426, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โทร. (086) 206-7205 พิษณุโลก จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (084) 813-8492, แปลงใหญ่มะม่วง กลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (081) 627-1745, แปลงใหญ่มะม่วง บ้านเขาเขียว วังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (086) 203-9229, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (081) 205-2961, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่  11 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทร. (081) 887-2818, เพชรบูรณ์ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (091) 838-2862, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (093) 143-2904 สุโขทัย จำนวน 3 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โทร. (087) 527-1195, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โทร. (086) 216-8407, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร. (082) 774-2815, น่าน จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. (096) 229-5331, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โทร. (080) 131-4725, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่  3 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร. (095) 452-6058, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่  4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร. (095) 450-8904 และ เชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (089) 557-2824, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (083) 322-2414, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (086) 184-9733, แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (089) 850-4260 และแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (089) 559-3741

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ได้ โดยประสานงานและสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงในแหล่งผลิตดังกล่าว