หัวไชเท้า ปลูกได้ตลอดปี โกยกำไรสูงกว่า 18,000 บาท/ไร่

หัวไชเท้า หรือ ผักกาดหัว เป็นพืชผักยอดนิยมชนิดหนึ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู แถมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร หัวไชเท้าจึงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท. 4)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ปัจจุบัน หัวไชเท้า เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดขอนแก่น โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ หัวไชเท้าเป็นพืชอายุสั้น มีอายุเก็บเกี่ยว 30 วัน ให้ผลตอบแทนดี โดยมีต้นทุนการผลิต ไร่ละ 13,428 บาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 1.78 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรได้ผลผลิต 7,500 กิโลกรัม/ไร่ ขายได้ในราคา 4.18 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 2.4 บาท/กิโลกรัม หรือ 18,000 บาท/ไร่ ทีเดียว

อำเภอบ้านแฮด มีพื้นที่ปลูกหัวไชเท้า รวม 211 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้า รวม 97 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ปลูกผักกาดหัวหนองโง้ง ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 103 ไร่
  2. กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลโคกสำราญ พื้นที่ 102 ไร่
  3. กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 6 ไร่

โดยทั่วไปเกษตรกรปลูกหัวไชเท้าปีละ 2-3 รอบ เริ่มต้นปลูกในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ของปีถัดไป นิยมปลูกเป็นพืชทางเลือกหลังฤดูทำนาและพื้นที่สวน คิดเป็นสัดส่วน 30 : 60 ตามลำดับ เกษตรกรจะขายส่งผลผลิตให้พ่อค้าที่รับซื้อ ณ ไร่นา โดยพ่อค้าจะนำสินค้าไปขายส่งที่ตลาดค้าส่งผักในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา

ส่วนอำเภอบ้านไผ่ มีพื้นที่ปลูกหัวไชเท้ารวม 60 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรปลูกหัวไชเท้า 1 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง มีจำนวนสมาชิก 32 ราย ในพื้นที่แห่งนี้ เกษตรกรจะรวมกลุ่มกันบริหารจัดการในการปลูกหัวไชเท้าหมุนเวียนกัน ปีละ 7-11 รอบ ผลผลิตที่ปลูกช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะได้ผลผลิตเข้าสู่ตลาด เฉลี่ยไร่ละ 3,000 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตช่วงฤดูหนาวในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะได้ผลผลิตดีกว่า เฉลี่ยไร่ละ 7,000 กิโลกรัม ผลผลิตในแหล่งนี้ผลิตได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมด คาดว่าภายในระยะ 1-2 ปี ทางกลุ่มจะสามารถผลิตหัวไชเท้าอินทรีย์ได้

ด้านการตลาด เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตให้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่ Tesco Lotus ซึ่งมีความต้องการผลผลิตประมาณ 4,500 กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยจะกระจายสินค้าในศูนย์ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยรับซื้อผลผลิตหัวไชเท้าทุกฤดู ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท (ตั้งจุดรับซื้อ ณ สหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตผักบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าทั่วไปมารับซื้อหัวไชเท้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยในช่วงฤดูหนาวจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนช่วงฤดูแล้งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เนื่องจากผลผลิตในฤดูแล้งมีน้อยจึงทำให้จำหน่ายได้ราคาดีกว่า

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลการปลูกหัวไชเท้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคำสอน เชิดโกทา ผู้ใหญ่บ้านสว่าง ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. 061-945-2066 หรือ สศท. 4 โทร. 043-261-513 ต่อ 13 หรือ อีเมล [email protected]